2013, Том 7, №1

Оглядові та проблемні статті

М.В.Іванченко, І.В.Твердохліб Формування мітохондріальногоапарата скоротливих кардіоміоцитів в нормі та за умов гіпоксичного ушкодженнякардіогенезу


Оригінальні дослідження

Ю.О.Безсмертний Особливості перебігурепаративного остеогенезу при діафізарних переломах на фонігіпергомоцистеїнемії (експериментальне дослідження)


М.А.Волошин, Ю.О.Бурега Морфометричніпоказники структур пародонта та слизової ясен щурів після введення антигену внавколоплідні води в антенатальному періоді


Г.В.Дзяк, Н.О.Перцева Динаміка змінповерхневої цитоархітектоніки еритроцитів у хворих на цукровий діабет 2-го типуз артеріальною гіпертонією при корекції артеріального тиску лозартаном


А.В.Кісь Дослідження посмертної динамікиактивності клітин-продуцентів інтерлейкіну (IL-1β) як маркерів використаннягістохімічних експрес-методів при судово-медичній експертизі трупів


М.Ю.Колесник Морфологическиеизменения кардиомиоцитов при развитии митохондриальной дисфункции у спонтанногипертензивных крыс на фоне экспериментального сахарного диабета


В.М.Костюк Гормонсинтезуючаактивність та окисна модифікація білків периферійного цитотрофобласта плацентипри залізодефіцитній анемії вагітних


О.А.Лоскутов, О.А.Пивоварова Ультраструктурнаяхарактеристика митохондрий в условиях экспериментальной ишемии миокарда


С.П.Пасєчніков, М.Д.Дячук, О.Г.Курик, А.З.Журавчак Морфологічні зміни тканини простати хворих на доброякісну гіперплазіюпередміхрової залози внаслідок модифікованої вапоризації лазером «DornierMedilas D UroBeam»


Е.С.Проценко, Н.А.Ремнёва Показатели массыпечени и массы тела плодов и новорожденных от матерей с железо-дефицитнойанемией, преэклампсией и сахарным диабетом


Е.Г.Романенко Структурные изменения вслизистых оболочках верхних отделов пищеварительного тракта приэкспериментальном гастродуодените


В.О.Туманський, В.О.Шаврін Експресіяпротеїнів теплового шоку при різних варіантах класичної лімфоми Ходжкіна


Короткі повідомлення

А.М.Біляков Кількісний показниквмісту кортизону в тканині наднирників людини як критерій для визначеннятривалості перебігу смертельної травми


Є.Я.Костенко, М.Ю.Гончарук-Хомин Клініко-експериментальнеобгрунтування удосконалення методик визначення віку дорослих за стоматологічнимстатусом


М.М.Шевчук Судово-медична оцінкарозповсюдження ушкоджень від дії гострих предметів серед населення Львівськоїобласті


Методологія наукових досліджень

І.В.Сорокіна Питання взаємодіїклінічної і патологоанатомічної служб при підозрі на лімфопроліферативнезахворювання


Тоні Інграффіа і Карл-Хайнц Швальбе Інструкція знаписання наукової статті


Стівен Войтел Підготовка роботи допублікації


Вимоги до рецензованих журналів, що розроблені видавництвом «Elsevier» увідповід-ності з міжнародними етичними правилами наукових публікацій (лютий,2010)


Історія, хроніка, новини

С.А.Кутя Юбилейные даты в истории морфологии в2013 году

 

Review articles

Ivanchenko M.V., TverdokhlibI.V.Formationof mitochondrial apparatus of contractile cardiomyocytes during normal andhypoxic injury of cardiogenesis


Research articles

Bezsmertnyi Yu.O.Reparative osteogenesis athyperhomocysteinemia (experimental study)


Voloshin N.A., Burega Yu.A.Morphometric characteristics ofperiodontal and gum mucosa structures of rats after injection of the antigen inamniotic fluid in the antenatal period


Dzyak G.V., Pertseva N.O. Dynamics of erythrocyte surfacecellular composition in patients with diabetes mellitus type 2 with arterialhypertension under correction of arterial blood pressure with losartan


Kiz A.V. The study of postmortemactivity of cells-producers of interleukin (IL-1β) as a marker histochemical useof rapid methods for forensic medical examination of corpses


Kolesnyk M.Yu.The morphological changes ofcardiomyocytes and mitochondrial dysfunction in spontaneous hypertensive ratswith experimental diabetes mellitus


Kostyuk V.М. Hormone synthesizing activityand oxidative modification of proteins in peripheral placental cytotrophoblastiron anemia in pregnant women


Loskutov O.A., Pivovarova O.A.Ultrastructural characteristicsof the mitochondria in experimental myocardial ischemia


Pasechnikov S.P., Dyachuk M.D.,Kurik O.G., Zhuravchak A.Z. Morphological features of prostate tissue after modificated vaporizationby “Dornier Medilas D UroBeam” laser in patients with benighn prostatichyperplasia


Protsenko E.S., Remnyova N.A. Indicators of liver weight andbody weight of fetuses and newborns of mothers with iron deficiency anemia,preeclampsia and diabetes


Romanenko E.G. Structural changes in themucous membranes of the upper gastrointestinal tract in experimentalgastroduodenitis


Tumanskiy V.O., Shavrin V.O. Heat Shock proteins expressionin different types of classical Hodgkin`s Lymphoma


Short messages

Bilyakov A.M. Quantitative indicator ofcortisone in human adrenal tissue as a criterion for determining the durationof the duration of fatal injury


Kostenko Ye.Ya.,Goncharuk-Khomyn M.Yu. Clinical and experimrntal study for improving methods of determining theage of adults by dental status


Shevchuk M.M. Forensic medical estimation ofextending of damages from action of sharp objects among the population of Lvivarea

Methodology of scientific research


SorokinaI.V. Problems of interaction between clinicalfacilities and morphologic departments in cases when lymphoproliferativedisorders are suspected