2013, Том 7, №3


Обкладинка номера [Cover of the issue]
Титул номера [Title of the issue]
Зміст [Content]
Передмова редакції

Оглядові та проблемні статті

В.Д.Марковський, В.В.Захаренко, І.В.Сорокіна, О.М.Плітень, М.С.Мирошниченко, А.С.ШапкінКлінікоморфологічні особливості карциноїдних пухлин

Оригінальні дослідження

О.В.Атаманчук Структурна організація слизової оболонки язика щурів в нормі і в різні терміни експери-ментального цукрового діабету

А.М.Біляков Вміст холестерину в тканині наднирників людини при різній тривалості перебігу смертельної травми

И.В.Бобрышева Ультраструктурная характеристика аденогипофиза белых крыс на разных этапах постнатального онтогенеза

І.Я.Дзюбановський, Т.В.Романюк, А.Я.Господарський, О.І.Слободянюк, А.Є.Бурак Дослідження гістологічної та некрозапальної активності печінки у формуванні синдрому портальної гіпертензії

А.В.Иванов, В.И.Опрышко Эффективность комбинированного применения карбамазепина и ноотропов для снижения побочного влияния противосудорожной терапии

М.В.Іванченко Ультраструктурні перебудови мітохондрій у складі скоротливих кардіоміоцитів шлуночків щурів за умов хронічної пренатальної гіпоксії в експерименті

С.А.Кащенко, М.В.Гончарова Ультрамикроскопические изменения щитовидной железы крыс после иммуносупрессии

И.С.Коваленко Патоморфологическая характеристика перестройки протокового аппарата поджелудочной железы при хроническом панкреатите

М.Ю.Колесник Роль кардиотрофина-1 и аннексина v в ремоделировании миокарда спонтанно гипертензивных крыс с экспериментальным сахарным диабетом

Е.Б.Комарова, А.Б.Куринный Морфоструктура синовиальной оболочки при ревматоидном артрите

Є.Я.Костенко Критерії оцінки похибок антропометричної ідентифікації нижньої щелепи

Є.В.Кузенко, А.М.Романюк, Г.Ю.Бутко, О.В.Логвінова Біохімічні зміни крові під впливом Cr6+

А.Е.Малов, В.А.Васильев Анатомическая перестройка сосочковых мышц и стенок желудочков сердец при тетраде Фалло

Л.С.Малофій Особливості та закономірності експресії рецепторів лектинів в легенях хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у стадії загострення та ремісії

Н.С.Петрук Ультраструктурна характеристика механізму формування та розвитку вставного диска в робочому міокарді шлуночків щурів на етапах постнатального онтогенезу

А.В.Самойленко, І.С.Шпонька, А.Є.Горшкова, О.В.Пославська, С.О.Карнаух Імуногістохімічне дослідження маркерів апоптозу та запалення в тканинах пародонту хворих на генералізований пародонтит

О.В.Хмара, О.О.Дядик, Н.Ф.Ярова, Ю.Є.Лях, В.Г.Гур'янов Використання методів математичного моделювання при вирішенні проблеми морфологічної диференційної діагностики мезангіокапілярного гломерулонефриту і типу та дифузного вовчакового гломерулонефриту

Н.Я.Чуйко Роль макрофагів і лімфоцитів у морфогенезі змін судин головного мозку при метаболічному синдромі, ускладненому інсультом

І.С.Шпонька, Т.В.Святенко, І.Я.Возняк, О.В.Пославська Аналіз показників експресії імуногістохімічних маркерів проліферації, васкуляризації, базально-клітинної гіперплазії, стромальної деградації, CD3+ і CD68+ мононуклеарної інфільтрації та клітин лангерганса в залежності від форми та важкості перебігу псоріазу

Методологія наукових досліджень

Г.В.Дзяк, О.Ю.Потоцкая Российский индекс научного цитирования как оптимальная наукометрическая база для анализа украинской научной периодики

Ірен Хеймс Етичні принципи COPE для рецензентів

К.Петріас (автор), Д.Вендлінг (редактор) Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців

Новини, хроніка, історія

Резолюція 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Наукове видання міжнародного рівня: проблеми, рішення, підготовка та включення в індекси цитування і реферативні бази даних» (Москва, 24-26 вересня 2013 р.)Reviews and topical articles

Markovskiy V.D., Zaharenko V.V., Sorokina I.V., Pliten O.N., Myroshnychenko M.S., Shapkin A.S.Clinical and morphological features of carcinoid tumors

Research, original papers

Atamanchuk O.V. Structural organization of mucous membrane of rat tongue in norm and in different terms of experimental diabetes mellitus

Bilyakov A.M.Cholesterol contents in human adrenal tissue in case of different duration of a lethal trauma

Bobrysheva I.V. Morphological characteristic of the white rats pituitary gland at the different stages of postnatal ontogenesis

Dzyubanovsky I.Ya., Romaniuk T.V., Hospodarskyy A.J., Slobodyanyuk O.I., Burak A.Ye. The role of the liver histological and necroinflammatory activity in the development of portal hypertension syndrome

Ivanov A.V., Opryshko V.I. Efficiency of combined carbamazepine and nootropics to reduce side effect of anticonvulsant therapy

Ivanchenko M.V. Ultrastructural changes of mitochondrion in the contractile ventricular cardiomyocytes of rats under experimental conditions of chronic prenatal hypoxia

Kashchenko S.A., Goncharova M.V. Submicroscopic сhanges in the thyroid gland of rats after the immunosuppression

Kovalenko I.S. Pathomorphological characteristics of the restructuring of pancreatic ductal system in chronic pancreatitis

Kolesnyk M.Yu.The role of cardiotrophin-1 and annexin V in myocardial remodelling of spontaneous hypertensive rats with experimental diabetes mellitus

Komarova E.B., Kurinnyi A.B.The morphological structure of the synovial membrane in rheumatoid arthritis

Kostenko Ye.Ya. Criteria of estimation errors of the anthropometric identification of the mandiblе

Kuzenko E.V., Romaniuk A.M., Butko H.Yu., Logvinova H.V.Biochemical changes in blood under Cr6+

Malov A.E., Vasiliev V.A.Anatomic reorganization of the papillary muscles and walls of the heart ventricles at the tetralogy of Fallot

Malofiy L.S. Features and patterns of expression of lectin receptors in the lungs of patients with chronic obstructive pulmonary disease exacerbation and remission

Petruk N.S.Ultrastructural characteristics of the formation and development of the intercalated disc in the rat left and right working ventricular myocardium on the postnatal ontogenetic stages

Samoilenko A.V., Shpon’ka I.S., Gorshkovа A.E., Poslavska O.V., Karnaukh S.O.Immunohistochemical investigations of apoptotic and inflammatory markers in pаrodontal tissues of patients with generalized parodontitis

Khmara O.V., Dyadyk O.O., Yarova N.F., Lyakh Y.E., Guryanov V.G.Mathematical modeling in morphological differential diagnosis between mesangiocapillary glomerulonephritis type I and diffuse lupus glomerulonephritis

Chuiko N.Ya. Role of macrophages and lymphocytes in morphogenesis of features of blood vessel in patients with metabolic syndrome complicated by stroke

Shpon’ka I.S., Svyatenko T.V., Wozniak I.Y., Poslavs'ka O.V. Analysis of expression of immunohistochemical markers of cell proliferation, vascularization, basal hyperplasia, stromal degradation, CD3+ and CD68+ mononuclear infiltration and Langerhans cells depending on the form and course of psoriasis vulgaris

Scientific research methodology

Dzyak G.V., Pototskaya O.Yu. Russian index of scientific citation as the optimal scientometric database for the integration of Ukrainian scientific periodicals

Irene Hames COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers

Patrias K, author; Wendling D, editor Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers

News, chronicle, history

Resolution of the 2nd International scientific and practical conference "Scientific publications of the international level: problems, solutions, training and insertion in the citation indexes and abstracts database" (Moscow, 24-26 September 2013)