2019, Vol. 13. №3
Оглядові та проблемні статті

 

Ошивалова О.О., Калюжна Л.Д., Шпонька І.С., Пославська О.В. Імуногістохімічні особливості вогнищ актинічного кератозу

 

Оригінальні дослідження

 

Вовк В.І., Омеляш У.В. Папілярний рак та автоімунний тиреоїдит Хашімото у хворих, оперованих з приводу захворювань щитоподібної залози в умовах прикарпатського ендемічного регіону зоба

 

Гринцова Н.Б., Романюк А.М., Бумейстер В.І. Морфологічні перебудови кіркової речовини наднирників щурів за умов довготривалого впливу солей важких металів та негормональної корекції

 

Гринь В. Г., Костиленко Ю.П. Структурная организация кишечных крипт пейеровых бляшек тонкой кишки белых крыс

 

Іщенко О.В., Юхименко А.О., Кошова І.П., Ільченко С.І., Степанський Д.ОБіоплівкоутворюючі властивості клінічних ізолятів pseudomonas aeruginosa, виділених від дітей хворих на муковісцидоз, та можливості впливу bacillussubtilis на них in vitro

 

Кіндратів Е.ОІмуноморфологічні особливості дисплазії шийки матки в залежності від прогресії папіломавірусної інфекції у жінок хворих на безпліддя

 

Коваленко В.В., Шестерина Е.К., Балако А.И. Эмбриональное развитие кишечных ворсинок двенадцатиперстной кишки человека

 

Кошкін О.Є., Жураківська О.Я. Гісто-ультраструктурні зміни скроневого м'яза в ранні терміни розвитку стрептозо­тоци­нового цукрового діабету

 

Лисак А.С. Вплив пунктату кісткового мозку на відновлення пошкодженого сідничого нерва (експериментальне дослідження)

 

Ліскіна І.В., Опанасенко М.С., Шалагай С.М., Загаба Л.М., Лисенко В. І. Результати морфологічної діагностики етіології патологічного процесу при синдромі легеневої дисемінації

 

Лурін І.А., Михайлусов Р.Н., Негодуйко В.В., Невзоров В.П. Ультраструктура ендотеліоцитів кровоносних капілярів стегнових м'язів після модельованого вогнепального осколкового поранення

 

Окрім І.І. Анатомічна мінливість міжребрового судинно-нервового пучка у плодів людини

 

Побєлєнський К.О., Колот Н.В., Проценко О.С., Падалко В.І., Божок Г.А., Легач Є.І., Побєлєнський О.МДинаміка морфологічних показників щито­вид­ної залози у гіпертензивних щурів лінії shr при введенні пропілтіоурацилу

 

Пославська О.В., Шпонька І.С. Особливості експресії прогностичних маркерів р16й her2/new та зміни відповдних генів в окремих фенотипах раків невідомого первинного походження

 

Потапов С.М., Марковський В.Д., Галата Д.І., Плітень О.М., Горголь Н.І. Імуногістохімічна характеристика проліфера­тивно-апоптотичних процесів в семіномі яєчка

 

Рудяк О.М. Диференційна діагностика патоморфологіч­них змін легень недоношених дітей при деяких компонентах метаболічного синдрому матері

 

Савченко О.АІмуногістохімічні особливості епітеліальних новоутворень яєчників різного потенціалу злоякісності

 

Туркевич М.О., Туркевич О.О., Поспішіль Ю.О. Порівняльна морфологія регенераторно-запальних процесів у шкірі при використанні пептидних активаторів та препаратів на основі гіалуронової кислоти

 

Фік В.Б., Челпанова І.В., Пальтов Є.В. Морфометричні дослідження структур пародонта при опіоїдному впливі наприкінці шостого і восьмого тижнів

 

Хріпков І.С. Динаміка ультрастуктурних змін секреторного апарату тироцитів в умовах експериментального бластомогенезу

 

Цигикало О.В., Попова І.С., Дутка-Сваричевська Т.Д. Хронологічні та топографічні особливості становлення підпід’язикових структур шиї у зародковому періоді онтогенезу людини

 

Шишкін М.А. Порівняльна імуногістохімічна характерис­ти­ка Ki-67, p53, каспази-3 в поліпах та адено­карциномі дистальних відділів товстої кишки

 

Шпонька І.С., Гриценко П.О., Скорик В.Р. Позамаммарна хвороба Педжета перианальної ділянки: опис випадку та огляд літератури за останні 5-років

 

Щербиніна М.Б., Гладун В.М., Короленко Г.С. Плоскоклітинна папілома стравоходу на тлі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: клінічний випадок у 23-річного чоловіка з ожирінням

 

Щур М.Б., Жураківська О.Я. Морфологічна характеристика зорової кори при експериментальному цукровому діабеті

 

Новини, хроніка, історія

 

Гуркин В.А. Ученый и организатор науки – Владимир Порфирьевич Карпов (1870–1943)

 

До відома авторів
 

Reviews and topical articles

 

Oshivalova O.O., Kaluzhna L.D., Shponka I.S., Poslavska O.V. Immunohistochemical features of actinic keratosis

 

Research, original papers

 

Vovk V.I., Omelyash U.V. Thyroid papillary carcinoma and hashimoto's autoimmune thyroiditis in patients operated on thyroid diseases in the precarpathian endemic goiter region

 

Hryntsova N.B., Romanіyk A.M., Bumeister V.I. Morphological rearrangements of the rat’s adrenal cortex under conditions of prolonged exposure to heavy metal salts and non-hormonal correction

 

Hryn V.H., Kostylenko Y.P. Architecture of the intestinal crypts of the payers’ patches of the albino rats’ small intestine

 

Ishchenko О.V., Yukhymenko A.O., Koshova І.P., Ilchenko S.І., Stepanskyi D.О. Biofilm-forming properties of clinical isolates Pseudomonas aeruginosa collected from children with Cystic Fibrosis and potential Bacillus subtilis impact in vitro

 

Kindrativ E.O. Immunomorphological features of cervical dysplasia depending on the progression of papillomavirus infection in women with infertility

 

Kovalenko V.V., Shesterina E.K., Balaco A.I. Embryonic development of the intestinal villi of the duodenum of the human

 

Koshkin O.Ye., Zhurakivska O.Ya. Gisto-ultrastructural changes of temporal muscle in the early stages of streptozotocin diabetes mellitus

 

Lysak A.S. The effect of bonemarrow puncture on the sciatic nerve injury repair (experimental study)

 

Liskina I.V., Opanasenko N.S., Shalagay S.M., Zagaba L.M., Lysenko V.I. Results of morphological diagnosis of the aetiology of the diffuse lung disease syndrome

 

Lurin I.A., Mikhaylusov R.N., Negoduyko V.V., Nevzorov V.P. Ultrastructure of endothelial cells of blood capillaries of the femoral muscle after a simulated gunshot fragmentation wound

 

Okrim I.I. Anatomic variability of the intercostal neurovascular bundle in human fetuses

 

Pobelensky K.O., Kolot N.V., Protsenko E.S., Padalko V.I., Bozhok G.A., Legach E.I., Pobelensky О.N. Dynamics of morphological parameters of the thyroid gland in hypertensive SHR rats upon administration of propylthiouracil

 

Poslavska О.V., Shponka I.S. Features of the expression of prognostic markers p16, Her2 / new and changes in the corresponding genes in individual phenotypes of cancers of unknown primary origin

 

Potapov S.M., Markovskyi V.D., Galata D.I., Pliten O.M., Gorgol N.I. Immunohistochemical characteristic of proliferative and apoptotic processes in testicular seminoma

 

Rudiak O.M. Differential diagnosis of pathomorphological changes in the lungs of pregnant children in certain components of the metabolic syndrome of the mother

 

Savchenko O.A. Histological and immunohistochemical features of the ovarian malignant tumors with different histogenesis

 

Turkevich M.O., Turkevich O.O., Pospishil Yu.O. Comparative morphology of regenerative inflammatory processes in the skin using peptide activators and preparations based on hyaluronic acid

 

Fik V.B., Chelpanova I.V., Paltоv E.V. Morphometric studies of periodontal structures during opioid exposure at the end of six and eight weeks

 

Khripkov I.S. Dynamics of ultrastuctural changes in the secretory apparatus of thyrocytes in the conditions of an experimental blastomogenesis

 

Tsyhykalo O.V., Popova I.S., Dutka-Svarychevska T.D. Сhronological and topographic peculiarities of infrahyoid structures during embryonic period of human ontogenesis

 

Shyskin M.A. Comparative immunohistochemical study of ki-67, p53, caspase-3 in distal colonic polyps and colorectal adenocarcinoma

 

Shponka I.S., Hrytsenko P.O., Skoryk V.R. Extramammary Paget’s disease of the perianal area: a case report and the summarizing review of last 5-year literature

 

Scherbinina M.B., Hladun V.M., Korolenko A.S. Esophageal squamous cell papilloma on the background of gastroesophageal reflux disease: a clinical case in a 23-year-old obese man

 

Shchur M.B., Zhurakivska O.Ya. Morphological characteristics of the visual cortex in experimental diabetes mellitus

 

News, chronicle, history

 

Gurkin V.A. Scientist and organizer of science - Vladimir Porfirievich Karpov (1870 - 1943)

 

Author guidelines